خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / سیستم عامل / تغییر سیستم عامل بوت پیشفرض در لینوکس

تغییر سیستم عامل بوت پیشفرض در لینوکس

تغییر سیستم عامل بوت پیشفرض در لینوکس

sudogedit /boot/grub/grub.cfg
سپس یک کپی از این فایل در همان مسیر بردارید تا در صورت اشتباه به حالت اول برگردانید.حال ک\ی را بسته و فایل اصلی را تغییر دهید.یعنی دوباره تایپ کنید:
sudogedit /boot/grub/grub.cfg
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry ‘Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)’ –class windows –class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-084A0FFF4A0FE870′ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=’hd0,msdos1’
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos1 –hint-efi=hd0,msdos1 –hint-baremetal=ahci0,msdos1  ۰۸۴A0FFF4A0FE870
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root 084A0FFF4A0FE870
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
set timeout_style=menu
if [ “${timeout}” = 0 ]; then
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
این مقادیر مربوط به ویندوزه. اینا رو کات کرده و به مکان بالاتر انتقال میدهیم و زمان بوت (  set timeout=10) رو در صورت نیاز تغییر میدیم.
تغییرات داده شده در فایل بوت خودم مربوط به ویندوز ۷ و لینوکس مینت. تغییرات رو با علامت ############# مشخص کردم.
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#####################################################################################
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry ‘Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)’ –class windows –class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-084A0FFF4A0FE870′ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root=’hd0,msdos1′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos1 –hint-efi=hd0,msdos1 –hint-baremetal=ahci0,msdos1  ۰۸۴A0FFF4A0FE870
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root 084A0FFF4A0FE870
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
set timeout_style=menu
if [ “${timeout}” = 0 ]; then
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
################################################################################### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ “${next_entry}” ] ; then
set default=”${next_entry}”
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default=”0″
fi

if [ x”${feature_menuentry_id}” = xy ]; then
menuentry_id_option=”–id”
else
menuentry_id_option=””
fi

export menuentry_id_option

if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}”
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry=”${chosen}”
save_env saved_entry
fi
}
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n “${have_grubenv}” ]; then if [ -z “${boot_once}” ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7’
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
font=”/usr/share/grub/unicode.pf2″
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=en_US
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ “${recordfail}” = 1 ] ; then
set timeout=-1
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=1 ################### set timeout=10  ==>   set timeout=1 or any timeof second #############
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=10
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload=”${1}”
if [ “${1}” = “keep” ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
}
if [ “${recordfail}” != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=keep
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry ‘Linux Mint 17.2 Cinnamon 32-bit’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df’ {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df ro  quiet splash $vt_handoff
initrd    /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
}
submenu ‘Advanced options for Linux Mint 17.2 Cinnamon 32-bit’ $menuentry_id_option ‘gnulinux-advanced-a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df’ {
menuentry ‘Linux Mint 17.2 Cinnamon 32-bit, with Linux 3.16.0-38-generic’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.16.0-38-generic-advanced-a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df’ {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
echo    ‘Loading Linux 3.16.0-38-generic …’
linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df ro  quiet splash $vt_handoff
echo    ‘Loading initial ramdisk …’
initrd    /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
}
menuentry ‘Linux Mint 17.2 Cinnamon 32-bit, with Linux 3.16.0-38-generic (recovery mode)’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.16.0-38-generic-recovery-a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
echo    ‘Loading Linux 3.16.0-38-generic …’
linux    /boot/vmlinuz-3.16.0-38-generic root=UUID=a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df ro recovery nomodeset
echo    ‘Loading initial ramdisk …’
initrd    /boot/initrd.img-3.16.0-38-generic
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry ‘Memory test (memtest86+)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
knetbsd    /boot/memtest86+.elf
}
menuentry ‘Memory test (memtest86+, serial console 115200)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’hd0,msdos7′
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search –no-floppy –fs-uuid –set=root –hint-bios=hd0,msdos7 –hint-efi=hd0,msdos7 –hint-baremetal=ahci0,msdos7  a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
else
search –no-floppy –fs-uuid –set=root a0a42f2b-06c7-4663-b48b-15596a08d7df
fi
linux16    /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

################### move windows menu to above  #################

################### move windows menu to above ###################

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the ‘exec tail’ line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z “${config_directory}” -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

درباره ی محسن یوسف زاده کبریا

محسن یوسف زاده کبریا
محسن یوسف زاده، در روستای کبریاکلا (بابلکنار) به دنیا اومدم. به طبیعت، هنر، عکاسی و البته طراحی وب علاقه دارم.البته شغلم معلمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *